เพิ่มลงตะกร้าสินค้าแล้ว

ภาษีศุลกากรและค่าธรรมเนียม

UBUY ได้จัดเตรียมบริการด้าน Custom Clearance ประเภทต่างๆ โดยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศที่นำเข้า

ภาษีศุลกากร/อากรขาเข้าและภาษีที่ชำระแล้ว:

 1. ลูกค้าชำระค่าอากรและภาษีล่วงหน้าให้กับ UBUY เมื่อทำการสั่งซื้อ
 2. ลูกค้าจะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 3. หากลูกค้าต้องการเอกสารใดๆ ผู้รับตราส่งจะต้องจัดเตรียมเอกสารให้ทันเวลา

ภาษีศุลกากร/อากรขาเข้าและภาษีที่ยังไม่ได้ชำระ:

 1. ลูกค้าจะไม่ต้องชำระค่าอากรและภาษีให้กับ UBUY เมื่อทำการสั่งซื้อ
 2. ลูกค้าจะเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมให้กับผู้ขนส่ง เพื่อให้ศุลกากรปล่อยสินค้าที่ต้องจัดส่ง
 3. ลูกค้าจะได้รับใบแจ้งหนี้จากบริษัทขนส่งที่แสดงรายการภาษีศุลกากร อากรขาเข้าและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 4. ลูกค้าต้องเก็บใบเสร็จรับเงินภาษีศุลกากรไว้เพื่อใช้ในการอ้างอิงในอนาคต
 5. ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการชำระภาษีศุลกากรและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในช่วงเวลาที่ผ่านพิธีการเท่านั้น; หากบริษัทขนส่งสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ณ เวลาที่ทำการจัดส่ง โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าทันที

การคำนวณภาษีศุลกากร/อากรขาเข้าและภาษี:

 1. ภาษีศุลกากร/อากรขาเข้าและค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เรียกเก็บเมื่อชำระเงินเป็นการคำนวณโดยประมาณและไม่ใช่จำนวนที่แน่นอน
 2. หากค่าธรรมเนียมศุลกากรจริงสูงกว่าค่าธรรมเนียมศุลกากรโดยประมาณที่พบในขณะที่ทำการสั่งซื้อ UBUY จะเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมนั้นๆ
 3. ข้อกำหนดข้างต้นนั้นสามารถใช้ได้กับการจัดส่งสินค้าทดแทนต่างๆได้เช่นเดียวกัน (หากมี)

ปัจจัยสำคัญในการประเมินภาษีศุลกากร/อากรขาเข้าและภาษี:

 1. หมวดหมู่สินค้าและราคา
 2. ค่าขนส่งและน้ำหนักหีบห่อ
 3. ช่องทางพิธีการศุลกากร
 4. อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสินค้า หากส่งเอกสารที่จำเป็นล่าช้า
 5. ภาษีนำเข้าตามจำนวนอากรของศุลกากร
 6. ค่าธรรมเนียมการอากรขาเข้าตามกฎศุลกากรของประเทศปลายทาง
 7. ลูกค้าสามารถเลือกการจัดส่งได้หลายรูปแบบในคำสั่งซื้อเดียว และจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมศุลกากรตามการจัดส่งรูปแบบนั้นๆ