เพิ่มลงตะกร้าสินค้าแล้ว

ข้อตกลงและเงื่อนไข

เงื่อนไขการใช้งาน:

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้อย่างละเอียดก่อนที่จะใช้เว็บไซต์นี้ การเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดและกฎหมายอื่น ๆ ที่บังคับใช้ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดอย่าใช้ไซต์นี้

ลิขสิทธิ์:

เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ รวมถึงรูปภาพ ภาพประกอบ คลิปเสียง และคลิปวิดีโอ ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ที่ Ubuy.co เป็นเจ้าของและควบคุม อนุญาตให้คัดลอกและพิมพ์ส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์นี้ทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อจุดประสงค์ในการสั่งซื้อกับ Ubuy.Co หรือซื้อผลิตภัณฑ์ของ Ubuy.Co เท่านั้น คุณสามารถแสดงและภายใต้ข้อจำกัดหรือข้อจำกัดที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งเกี่ยวกับเนื้อหาเฉพาะ ดาวน์โหลดหรือพิมพ์บางส่วนของเนื้อหาจากส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์เพื่อการใช้งานที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ของคุณเองเท่านั้น หรือเพื่อสั่งซื้อกับ Ubuy.co. หรือซื้อสินค้า Ubuy.Co ห้ามใช้งานอื่นใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการทำซ้ำ แจกจ่าย แสดง หรือส่งเนื้อหาของเว็บไซต์นี้โดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก Ubuy.Co คุณตกลงเพิ่มเติมที่จะไม่เปลี่ยนแปลงหรือลบประกาศเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ใด ๆ จากเนื้อหาที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์

เครื่องหมายการค้า:

เครื่องหมายการค้า โลโก้ และเครื่องหมายบริการที่แสดงบนเว็บไซต์ ("เครื่องหมาย") เป็นทรัพย์สินของ Ubuy.Co คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจาก Ubuy.Co

การปฏิเสธการรับประกัน:

เว็บไซต์ บริการ เนื้อหา เนื้อหาของผู้ใช้จัดทำโดย Ubuy ในลักษณะ "ตามสภาพ" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ทั้งโดยชัดแจ้ง โดยนัย ตามกฎหมายหรือไม่มี รวมถึงการรับประกันโดยนัยในกรรมสิทธิ์ การไม่ละเมิด ความสามารถในการค้าขาย หรือความเหมาะสมสำหรับ. จุดประสงค์เฉพาะ.. Ubuy.Co ไม่รับรองหรือรับประกันว่าฟังก์ชันต่างๆ ที่มีอยู่ในไซต์จะไม่หยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด ข้อบกพร่องจะได้รับการแก้ไข หรือไซต์นี้หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ทำให้ไซต์ใช้งานได้ปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ. . Ubuy.Co ไม่รับประกันหรือรับรองใดๆ เกี่ยวกับการใช้เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ในแง่ของความถูกต้อง แม่นยำ ความเพียงพอ ความมีประโยชน์ ความทันเวลา ความน่าเชื่อถือ หรืออื่นๆ บางรัฐไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นในการรับประกัน ดังนั้นข้อจำกัดข้างต้นอาจไม่มีผลกับคุณ

กฏเกณฑ์ของหนี้สิน:

Ubuy.Co จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายพิเศษหรือผลสืบเนื่องใดๆ อันเป็นผลมาจากการใช้หรือการไม่สามารถใช้งานวัสดุบนเว็บไซต์นี้หรือประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ แม้ว่า Ubuy.Co จะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของ. ความเสียหายดังกล่าว กฎหมายที่บังคับใช้อาจไม่อนุญาตให้มีการจำกัดการยกเว้นความรับผิดหรือความเสียหายโดยบังเอิญหรือที่เป็นผลสืบเนื่อง ดังนั้นข้อจำกัดหรือการยกเว้นข้างต้นอาจไม่มีผลกับคุณ

ข้อผิดพลาดในการพิมพ์:

ในกรณีที่สินค้าของ Ubuy.Co ถูกลงรายการด้วยราคาที่ไม่ถูกต้องโดยผิดพลาด Ubuy.Co ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อใด ๆ ที่ทำขึ้นสำหรับสินค้าที่แสดงราคาที่ไม่ถูกต้องUbuy.Co ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อดังกล่าว ไม่ว่าคำสั่งซื้อจะได้รับการยืนยันและบัตรเครดิตของคุณถูกเรียกเก็บเงินหรือไม่ก็ตาม หากบัตรเครดิตของคุณถูกเรียกเก็บเงินสำหรับการซื้อแล้วและคำสั่งซื้อของคุณถูกยกเลิก Ubuy.Co จะออกเครดิตให้กับบัญชีบัตรเครดิตของคุณตามจำนวนราคาที่ไม่ถูกต้อง

การสิ้นสุด:

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับคุณเมื่อคุณเข้าถึงเว็บไซต์และ/หรือเสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียนหรือช้อปปิ้ง ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือบางส่วนอาจถูกยกเลิกโดย Ubuy.Co โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า การปฏิเสธความรับผิดชอบ การจำกัดความรับผิด การชดใช้ค่าเสียหาย และอื่นๆ จะยังคงมีผลต่อไปแม้ว่าจะมีการยุติก็ตาม Ubuy.Co อาจส่งประกาศถึงคุณทางอีเมล ประกาศทั่วไปบนเว็บไซต์ หรือโดยวิธีการอื่นที่เชื่อถือได้ไปยังที่อยู่ที่คุณให้ไว้กับ Ubuy.Co

เบ็ดเตล็ด:

การใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณจะถูกควบคุมทุกประการโดยกฎหมายของรัฐคูเวต โดยไม่คำนึงถึงการเลือกบทบัญญัติของกฎหมาย และไม่ใช่โดยอนุสัญญาสหประชาชาติปี 1980 ว่าด้วยสัญญาสำหรับการขายสินค้าระหว่างประเทศ คุณยอมรับว่าเขตอำนาจศาลและสถานที่ในการดำเนินคดีทางกฎหมายโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการซื้อผลิตภัณฑ์ Ubuy.Co) จะต้องอยู่ในรัฐคูเวต สาเหตุของการกระทำหรือการเรียกร้องใด ๆ ที่คุณอาจมีเกี่ยวกับไซต์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการซื้อผลิตภัณฑ์ Ubuy.Co) จะต้องเริ่มภายในหนึ่ง (1) เดือนหลังจากการเรียกร้องหรือสาเหตุของการกระทำเกิดขึ้น ความล้มเหลวของ Ubuy.Co ในการยืนยันหรือบังคับใช้การปฏิบัติตามข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างเข้มงวดจะไม่ถูกตีความว่าเป็นการสละสิทธิ์ของข้อกำหนดหรือสิทธิ์ใด ๆ แนวทางปฏิบัติระหว่างทั้งสองฝ่ายและแนวทางปฏิบัติทางการค้าจะต้องไม่กระทำการเพื่อแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ เหล่านี้Ubuy.Co อาจมอบหมายสิทธิ์และหน้าที่ของตนภายใต้ข้อตกลงนี้ให้กับฝ่ายใด ๆ ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ

การใช้ไซต์:

การคุกคามในลักษณะหรือรูปแบบใด ๆ บนเว็บไซต์ รวมถึงทางอีเมล แชท หรือโดยการใช้ภาษาที่หยาบคายหรือไม่เหมาะสม เป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาด ห้ามแอบอ้างบุคคลอื่น รวมถึง Ubuy.Co หรือพนักงานที่ได้รับใบอนุญาต โฮสต์ หรือตัวแทน ตลอดจนสมาชิกหรือผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์อื่น ๆ คุณไม่สามารถอัปโหลด แจกจ่าย หรือเผยแพร่เนื้อหาใดๆ ที่มีการหมิ่นประมาท หมิ่นประมาท ลามกอนาจาร ข่มขู่ รุกล้ำสิทธิความเป็นส่วนตัวหรือในการประชาสัมพันธ์ ในทางที่ผิด ผิดกฎหมาย หรือน่ารังเกียจผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดหรือส่งเสริมให้เกิดความผิดทางอาญา ฝ่าฝืน. สิทธิของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือที่อาจก่อให้เกิดความรับผิดหรือฝ่าฝืนกฎหมายใด ๆ คุณไม่สามารถอัปโหลดเนื้อหาเชิงพาณิชย์บนเว็บไซต์หรือใช้เว็บไซต์เพื่อชักชวนผู้อื่นให้เข้าร่วมหรือเป็นสมาชิกของบริการออนไลน์เชิงพาณิชย์อื่น ๆ หรือองค์กรอื่น ๆ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบในการเข้าร่วม:

Ubuy.Co ไม่และไม่สามารถตรวจสอบการสื่อสารและเนื้อหาทั้งหมดที่โพสต์หรือสร้างโดยผู้ใช้ที่เข้าถึงเว็บไซต์ และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของการสื่อสารและเนื้อหาในลักษณะใด ๆ คุณรับทราบว่าด้วยการให้คุณสามารถดูและแจกจ่ายเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นบนเว็บไซต์ Ubuy.Co เป็นเพียงช่องทางในการแจกจ่ายดังกล่าวเท่านั้น และจะไม่รับภาระผูกพันหรือความรับผิดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือกิจกรรมใด ๆ ใน. เว็บไซต์. อย่างไรก็ตาม Ubuy.Co ขอสงวนสิทธิ์ในการบล็อกหรือลบการสื่อสารหรือเนื้อหาที่พิจารณาว่าเป็น (ก) เป็นการดูหมิ่น หมิ่นประมาท หรือลามกอนาจาร (ข) ฉ้อโกง หลอกลวง หรือทำให้เข้าใจผิด (ค) ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า. หรือ;. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของผู้อื่น หรือ (ง) เป็นการล่วงละเมิดหรือไม่เป็นที่ยอมรับของ Ubuy.Co ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว

การชดใช้ค่าเสียหาย:

คุณตกลงที่จะชดใช้ ปกป้อง และปกป้อง Ubuy.Co เจ้าหน้าที่ กรรมการ ลูกจ้าง ตัวแทน ผู้อนุญาต และซัพพลายเออร์ (เรียกรวมกันว่า "ผู้ให้บริการ") จากและต่อความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย ความเสียหาย และค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมถึงทนายความที่สมเหตุสมผล". ค่าธรรมเนียมอันเป็นผลมาจากการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ (รวมถึงการกระทำโดยประมาทหรือละเมิด) โดยคุณหรือบุคคลอื่นใดที่เข้าถึงไซต์โดยใช้บัญชีอินเทอร์เน็ตของคุณ

ลิงค์ของบุคคลที่สาม:

ในความพยายามที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับผู้เยี่ยมชมของเรา Ubuy.Co อาจเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สาม อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบุคคลที่สามจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับ Ubuy.Co แต่ Ubuy.Co ก็ไม่สามารถควบคุมไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้ได้ ซึ่งทั้งหมดนี้มีหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวและการรวบรวมข้อมูลแยกต่างหาก โดยไม่ขึ้นอยู่กับ Ubuy.Co เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้มีไว้เพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น ดังนั้นคุณจึงเข้าถึงเว็บไซต์เหล่านั้นด้วยความเสี่ยงของคุณเอง อย่างไรก็ตาม Ubuy.Co พยายามที่จะปกป้องความสมบูรณ์ของเว็บไซต์และลิงก์ที่วางไว้บนเว็บไซต์ และดังนั้นจึงขอคำติชมใด ๆ ไม่เพียงแต่เว็บไซต์ของตนเองเท่านั้น แต่สำหรับเว็บไซต์ที่ลิงก์ไปเช่นกัน (รวมถึงหากลิงก์เฉพาะใช้งานไม่ได้). .

สังเกต:

เว็บไซต์ Ubuy เป็นเครื่องมือค้นหาระดับโลก เราจัดหาผลิตภัณฑ์จากผู้ค้าปลีก/ผู้จัดจำหน่ายดั้งเดิม ความแตกต่างระหว่างต้นทุนของผลิตภัณฑ์กับสิ่งที่รวบรวมคือค่าธรรมเนียมการจัดหา

ผลิตภัณฑ์บางรายการบนเว็บไซต์ Ubuy อาจไม่มีวางจำหน่ายในประเทศปลายทางของคุณ Ubuy ไม่สัญญาหรือรับประกันความพร้อมของผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ว่ามีจำหน่ายในประเทศปลายทางของลูกค้า

การซื้อทั้งหมดที่ทำบนเว็บไซต์ Ubuy จะขึ้นอยู่กับหน้าที่ ข้อบังคับ และกฎหมายของประเทศปลายทาง และประเทศใดๆ ที่ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อดังกล่าวสามารถขนส่งผ่านโดยไม่มีข้อยกเว้น

Ubuy ไม่ให้การยืนยัน สัญญา หรือรับประกันความถูกต้องตามกฎหมายของผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่จำหน่ายบนเว็บไซต์ Ubuy ในประเทศปลายทางของผู้ซื้อ ค่าใช้จ่าย ค่าปรับ หรือค่าปรับใดๆ (ทางแพ่งและทางอาญา) ซึ่งอาจกำหนดโดยประเทศหรือเขตอำนาจศาลใดๆ จะเป็นความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และ/หรือ "ผู้นำเข้าข้อมูล" ใน "ประเทศปลายทาง". ” ตามที่กำหนดไว้ในที่นี้

ข้อสงวนสิทธิ์:

  1. คู่มือผลิตภัณฑ์ คำแนะนำ และคำเตือนด้านความปลอดภัยซึ่งอาจรวมอยู่ในการขายครั้งแรกหรือเมื่อซื้อโดย Ubuy อาจไม่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์เมื่อคุณได้รับจากลูกค้า Ubuy หรือหากรวมไว้ก็อาจไม่รวมอยู่ในภาษา. ของประเทศปลายทาง นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ (และวัสดุประกอบ - ถ้ามี) อาจไม่ได้รับการออกแบบตามมาตรฐาน ข้อกำหนดเฉพาะ และฉลากของประเทศปลายทาง
  2. ผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้า Ubuy ซื้อผ่านทางเว็บไซต์ Ubuy อาจไม่สอดคล้องกับแรงดันไฟฟ้าของประเทศปลายทางและมาตรฐานทางไฟฟ้าอื่นๆ (ต้องใช้อะแดปเตอร์หรือตัวแปลงตามความเหมาะสม) ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่จำหน่ายในร้านค้าในสหรัฐฯ ใช้พลังงาน (110-120) โวลต์ ซึ่งจำเป็นต้องมีตัวแปลงไฟแบบลดขั้นตอนลงเพื่อให้ฟังก์ชันอุปกรณ์ราบรื่น จำเป็นต้องทราบกำลังไฟฟ้าของอุปกรณ์เพื่อเลือกตัวแปลงไฟที่เหมาะสม
  3. ในการซื้อแต่ละครั้งของลูกค้าผ่านทางเว็บไซต์ Ubuy ผู้รับจะต้องอยู่ในประเทศปลายทางในทุกกรณีจะเป็น “ผู้นำเข้าที่บันทึกไว้” และจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทั้งหมดของประเทศปลายทางดังกล่าวสำหรับผลิตภัณฑ์. ) ซื้อผ่านเว็บไซต์ Ubuy
  4. ลูกค้าที่ซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ Ubuy และ/หรือผู้รับสินค้าในประเทศปลายทาง มีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการรับประกันว่าสินค้าดังกล่าวสามารถนำเข้าไปยังประเทศปลายทางได้อย่างถูกกฎหมายในฐานะ Ubuy. และบริษัทในเครือไม่ได้ให้การยืนยัน รับรอง หรือสัญญาใด ๆ เกี่ยวกับความถูกต้องตามกฎหมายในการนำเข้าผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ซื้อบนเว็บไซต์ Ubuy ไปยังประเทศใด ๆ ในโลก
  5. Ubuy ขอสงวนสิทธิ์ในการลบผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่เคยอยู่ในรายการบนเว็บไซต์ Ubuy หรือจำกัดการมองเห็น / การมองเห็นหรือความสามารถในการซื้อผลิตภัณฑ์ใด ๆ จากเว็บไซต์เมื่อใดก็ได้ตามที่ Ubuy เห็นสมควร ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องอธิบาย. . การถอดผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ โดย Ubuy ออกจากเว็บไซต์ Ubuy จะไม่ถือเป็นการยอมรับความรับผิด การกระทำผิด ความรู้สึกผิด หรือการรับรู้การละเมิดกฎหมาย ภาษี หรือกฎหมายใด ๆ ในทุกกรณี. ประเทศหรือเขตอำนาจศาลใด ๆ ในโลก
  6. Ubuy เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ Ubuy ซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ค้าปลีกและ/หรือผู้ขายบุคคลที่สามเพื่อขายต่อให้กับลูกค้า Ubuy ผ่านทางเว็บไซต์ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น Ubuy ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่พบในเว็บไซต์ และผลิตภัณฑ์ที่พบที่นี่มีแหล่งที่มาอย่างอิสระในนามของผู้ซื้อ
  7. สินค้าทั้งหมดที่ซื้อจากเว็บไซต์ Ubuy จำหน่าย "ตามสภาพ" ภายใต้การรับประกันหรือการรับประกันใดๆ ที่อาจยังคงบังคับใช้ได้กับผู้ผลิต (ถ้ามี) Ubuy ไม่รับประกัน สัญญา หรือรับประกันเกี่ยวกับคุณภาพหรือแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ขายผ่านเว็บไซต์
  8. ในขณะที่ Ubuy จัดหาผลิตภัณฑ์ที่ได้มาผ่านแหล่งที่มาของแท้ ในฐานะแหล่งผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่ไม่ใช่บริษัทในเครือ ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามทั้งหมด ชื่อบริษัท และโลโก้เป็นเครื่องหมายการค้า™หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน® และยังคงเป็นทรัพย์สินของผู้ถือครองที่เกี่ยวข้อง การใช้สิ่งเหล่านี้ไม่ได้หมายความถึงความเกี่ยวข้องหรือการรับรองจากพวกเขา
  9. ตัวเลือกการบริการและการรับประกันของผู้ผลิต ซึ่งอาจมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์เมื่อขายครั้งแรก อาจไม่สามารถใช้ได้สำหรับลูกค้า Ubuy เนื่องจากการหมดอายุของตัวเลือกการบริการดังกล่าว หรือการทำให้เป็นโมฆะหรือโมฆะโดยผู้ผลิตของตัวเลือกบริการดังกล่าวเมื่อมีการขายต่อ. สินค้าของ Ubuy ผ่านทางเว็บไซต์ไปยังผู้ซื้อ Ubuy

เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI:

ที่ Ubuy เราเปิดรับพลังอันล้ำสมัยของ AI เพื่อสร้างเนื้อหาแบบไดนามิก เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าคนสำคัญของเราจะได้รับประสบการณ์ที่น่าดึงดูดและเป็นส่วนตัว ตัวอย่างเช่น เราปรับแต่งบทวิจารณ์ของลูกค้านับพันอย่างระมัดระวัง และนำเสนอในลักษณะที่จัดระเบียบอย่างพิถีพิถันบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา

กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล:

ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้และธุรกรรมทั้งหมดที่ทำในหรือผ่านเว็บไซต์และความสัมพันธ์ระหว่างคุณและ Ubuy จะถูกควบคุมตามกฎหมายของคูเวตโดยไม่มีการอ้างอิงถึงหลักความขัดแย้งของกฎหมาย

Ubuy จะไม่จัดการหรือให้บริการ/ผลิตภัณฑ์ใดๆ แก่ประเทศที่มีการคว่ำบาตรของ OFAC ตามกฎหมายของคูเวต

Ubuy Co WLL และ/หรือบริษัทในเครือ ("Ubuy") นำเสนอคุณลักษณะของเว็บไซต์ โซลูชั่นการชำระเงิน ทรัพย์สินทางปัญญา และผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ แก่คุณเมื่อคุณเยี่ยมชมหรือซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ต่างประเทศของ Ubuy ("เว็บไซต์")